Organizacijska klima

Metoda 360°

Zavzetost zaposlenih

Coaching

Prodajno svetovanje

pokličite

041 925 615


ZAKAJ JE POTREBNO IZVAJATI OCENJEVANJE VODIJ PO METODI 360° POVRATNE INFORMACIJE?

Zakaj je potrebno ocenjevanje vodij

Živimo v družbi znanja. Globalizacija, hiter tehnološki razvoj, informiranost družb, tržišča in kupcev ter neizprosna konkurenca vodijo do neizogibnih sprememb. Ljudje, ki so opremljeni z ustreznimi znanji, sposobnostmi in veščinami, so strateškega pomena ter zagotovo eden ključnih dejavnikov konkurenčnosti in uspešnosti organizacij sodobnega časa. Samo človek, ki se nenehno uči in razvija, je sposoben prilagajanja spremembam, fleksibilnosti in ustvarjalnosti. Če želimo doseči uspešno prilagajanje spremembam, moramo temu primerno zaposlovati in razvijati tudi ljudi na ključnih položajih. Vsak zaposleni je odgovoren za svoj osebni strokovni razvoj. Vendar pa morajo podjetja nuditi priložnost napredka vsem tistim, ki imajo željo, voljo in potencial, da razvijajo svoje sposobnosti.

Vsako podjetje, ki želi postati uspešno domače, pa tudi mednarodno delujoče podjetje, se opira na visoko usposobljene, fleksibilne in visoko motivirane zaposlene, katerih izkušnje, nadarjenost in strokovno znanje odražajo raznolikost trgov in kupcev. Nenehno si je potrebno prizadevati za razvoj zaposlenih, saj je njihova osebna uspešnost povezana z uspehom podjetja. To težko nalogo je možno uspešno rešiti s pomočjo ciljno usmerjenega vodenja, nagrajevanja glede na uspešnost, nenehnega izobraževanja in rednega ocenjevanja uspešnosti.

Razvoj vodij je tako eden najpomembnejših procesov v organizaciji, ki ne pomeni le rasti posameznika, pač pa posledično tudi rast zaposlenih in s tem organizacijsko rast. Z razvojem tako posameznik kot tudi organizacija izrabljata več svojih potencialov, s tem pa ključno prispevata k uspehu podjetja. Uspešno vodenje ima velik pomen pri zagotavljanju kakovostnega dela zaposlenih, kar predstavlja veliko težo pri dvigovanju kvalitete storitev, zadovoljstvu strank in zadovoljstvu zaposlenih. S pomočjo metode 360° pridobimo povratne informacije o posameznikovih veščinah, znanju in vodstvenih stilih. Namen je pridobiti povratne informacije o pretekli uspešnosti posameznika in prihodnjem potencialu. Metoda 360° povratne informacije omogoča posamezniku, da prejme celovito povratno informacijo o svojem delu, veščinah in znanju, na podlagi informacij prejetih tako od nadrejenih, sodelavcev ter podrejenih, hkrati pa se na tem področju oceni tudi sam. Kompetence lahko definiramo kot ključne značilnosti in vedenja posameznika, ki so osnova učinkovitemu delovanju v določeni organizaciji. Delimo jih na več nadrednih kategorij (splošne kompetence), ki se dalje delijo na bolj specifične kompetence.

Namen in cilj raziskave je:

  • ugotoviti obstoječe stanje na področju vodenja,
  • večstopenjska ocena kompetenc posameznega vodje (samoocena, ocena nadrejenega, ocena podrejenih, ocena kolegov-ista raven),
  • analizirati prednosti in šibke točke posameznih vodij,
  • prejeti povratne informacije za širok spekter vodstvenih vedenj,
  • napotki za izboljšavo vodenja posameznih vodij,
  • opredeliti nadaljne razvojne potrebe (PDP-Personal Development Plan),
  • osnova kariernim letnim razgovorom,
  • pridobitve na nivoju posameznika, skupine in organizacije.