Organizacijska klima

Metoda 360°

Zavzetost zaposlenih

Coaching

Prodajno svetovanje

pokličite

041 925 615


IZVEDBA OCENJEVANJA

Izvedba ocenjevanja po metodi 360

Pred izvajanjem raziskave za vse udeležence, vključene v projekt, pripravimo informacijo, s katero naročnik o ocenjevanju obvesti vse zaposlene, vključene v projekt. Zagotovimo ustrezno število vprašalnikov in ovojnico z našim naslovom kar pomembno vpliva na zaupanje udeležencev v raziskavi. Vprašalnik vsebuje vprašanja zaprtega tipa, kar pomeni, da ima anketirana oseba na razpolago določeno vrsto možnih odgovorov od 1 do 5, s katerim izrazi svojo stopnjo strinjanja. Hkrati ima anketiranec možnost podati tudi svoje mnenje, komentarje in predloge, ki se nanašajo na najbolj cenjene lastnosti vodje in na potrebne spremembe v načinu vodenja. Izvajalec vnese podatke v računalnik in 30 dni po obdelavi vprašalnike uniči. Glede na željo naročnika lahko izvedemo tudi elektronsko anketiranje zaposlenih.

OBLIKA POROČILA

S pomočjo raziskave ugotovimo, na katerih področjih prihaja do razhajanja med samooceno in povprečno oceno ostalih ocenjevalcev. Tako obstaja možnost, da posameznik nekaterih lastnosti ne kaže navzven, ali se določenih lastnosti ne zaveda, ostali v skupini pa jih zaznavajo.

Na podlagi meritev naročnik prejme individualno poročilo za vsakega posameznega vodjo. Poročilo zajema ločene prikaze za:

  • samoocene,
  • ocene nadrejenega,
  • ocene kolegov (ista raven),
  • ocene podrejenih,
  • primerjavo in odstopanja med samooceno vodje in ocenami ostalih ocenjevalcev,
  • primerjavo lastnih rezultatov vodje s povprečjem vseh ostalih ocenjevanih vodij,
  • predloge za razvoj vodje.

Poleg individualnega poročila za posameznega vodjo, pripravimo tudi krovno poročilo, ki zajema povprečno oceno vseh ocenjevanih vodij ter primerjavo med njimi.