Organizacijska klima

Metoda 360°

Zavzetost zaposlenih

Coaching

Prodajno svetovanje

pokličite

041 925 615


MERJENJE ORGANIZACIJSKE KLIME IN ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI

Merjenje organizacijske klime

ZAKAJ JE TREBA REDNO SPREMLJATI STANJE ORGANIZACIJSKE KLIME IN ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH?

Pogosto je vodstvo organizacije mnenja, da so njihovi zaposleni dovolj motivirani in zadovoljni ter da je klima v podjetju ugodna. Toda vprašanje je, ali so tudi zaposleni enakega mnenja. Da bi se pravočasno izognili nizki stopnji motiviranosti, slabi klimi in nezadovoljstvu zaposlenih, bi morali vsaj enkrat letno izvajati merjenje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih. Na podlagi analize rezultatov je treba sprejeti ukrepe na področjih, ki jih zaposleni doživljajo kot kritična.

APRIORNE DIMENZIJE ORGANIZACIJSKE KLIME

S pomočjo anonimnega vprašalnika, ki vsebuje 65 vprašanj zaprtega tipa (kar pomeni, da ima anketirana oseba na razpolago določeno vrsto možnih odgovorov) in ki jih oceni od 1 do 5, s čimer izrazi svojo stopnjo strinjanja, izmerimo, analiziramo in interpretiramo sledeče dimenzije klime:

 • nagrajevanje,
 • motiviranje,
 • odnos do kakovosti in količine dela,
 • inovativnost in samoiniciativnost,
 • razvoj kariere in napredovanje,
 • izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
 • kakovost medsebojnih odnosov,
 • interno komuniciranje,
 • razumevanje in udejanjanje razvojne strategije,
 • vodenje,
 • organiziranost,
 • pripadnost organizaciji,
 • uspešnost in učinkovitost.

OBENEM ANALIZIRAMO STOPNJO ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH Z NASLEDNJIMI DEJAVNIKI:

 • z vrsto del in nalog,
 • z načinom vodenja vodstva organizacije in neposredno nadrejenega,
 • z ožjimi sodelavci,
 • z možnostmi razvoja kariere,
 • s plačilom za delo,
 • s stopnjo varnosti zaposlitve,
 • s fizičnimi pogoji dela,
 • z možnostmi za izobraževanje,
 • z ustreznostjo nagrajevanja,
 • z oblikami motiviranja,
 • s povratnim informiranjem.